Allt färre har tillgång till företagshälsovård

Företagshälsovård Stockholm

Företagshälsovården har en viktig funktion, eftersom den ska förebygga ohälsa och sjukskrivningar hos de anställda. Men trots att arbetsgivaren har ett ansvar att se till att det finns en företagshälsa för de anställda att gå till, är det långt ifrån alla som har denna möjlighet. 

Hur ser det ut med tillgången till företagshälsovård på din arbetsplats? Undersökningar visar att det är stora skillnader mellan könen, och mellan olika yrkesgrupper. Chefer, högre tjänstemän och akademiker är de som i störst utsträckning har en företagshälsa att gå till. Det borde innebära att det är störst tillgång till företagshälsovård i Stockholm. Men även byggnadsarbetare hör till de grupper som har god tillgång till företagshälsovård.

De som arbetar på byggen lever farligt, och det är inte helt ovanligt med olyckor på byggarbetsplatser, som denna som nyligen inträffade i Linköping. Men det kan också ha att göra med att byggbranschen är kraftigt mansdominerad. Det är nämligen fler män än kvinnor som har tillgång till företagshälsovård.

Tillgången på företagshälsovård minskar över tid

Det finns inte bara en skillnad mellan könen, och mellan olika yrkesgrupper, när det kommer till företagshälsovård. Tillgången minskar också över tid. Så här såg svaren ut i SCB:s och Arbetsmiljöverkets undersökning:

  • År 1999 hade 72 procent av respondenterna i undersökningen tillgång till företagshälsovård.
  • År 2005 hade andelen sjunkit till 67 procent.
  • 2017 uppgav  59 procent att de hade tillgång till företagshälsovård.
  • 1999 hade 33 procent haft kontakt med företagshälsovården under det senaste året. 
  • 2005 var andelen som haft kontakt med företagshälsovården under året 28 procent.
  •  2017 hade denna andel sjunkit till 20 procent.

En anledning till förändringen är att den svenska arbetsmarknaden har förändrats: idag är de små och medelstora företagen fler, medan de stora företagen blivit färre. Det är framför allt i stora företag som det finns kompetens att sköta företagshälsovård.

De arbetsgivare som har avtal om företagshälsovård inriktar sig framför allt på rehabilitering av anställda som blivit sjukskrivna. Men minst lika viktigt är att skapa en bra arbetsmiljö, vilket är något som företagshälsovården har kompetens för. Det glöms dock ofta bort av arbetsgivaren.