Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus

Om du ska adoptera ett barn, eller behöver få äktheten i ett dokument intygad, kan du behöva vända dig till en notarius publicus. Men vad är det, och var hittar man en sådan?

En notarius publicus är en sorts tjänsteman i det allmännas tjänst, som finns i de flesta kommuner. Men man hittar inte alltid notarius publicus i stadshuset, utan för det mesta på en juristbyrå. I vissa kommuner kan notarius publicus ha sitt kontor just i stadshuset, och ta emot klienter där. Det är dock länsstyrelsen som utser notarius publicus, så vem som helst kan inte bara börja kalla sig för det.

Vilka uppgifter har en notarius publicus?

En notarius publicus arbetar med dokument av olika slag, framför allt med att intyga deras äkthet. Det kan handla om att:

  • Bevittna namnteckningar
  • Legalisera och bestyrka kopiors äkthet
  • Bestyrka adoptionshandlingar
  • Att utfärda apostille, en stämpel på ett dokument som visar att handlingen är äkta

En mer utförlig förteckning över notarius publicus’ uppgifter finns i Förordning (1982:327) om notarius publicus, som finns att läsa på Riksdagens webbplats. 

En notarius publicus har alltid rätt att ta ut skälig ersättning för sitt uppdrag. Vanligen hittar du prislistan för notarius publicus’ tjänster hos den jurist som har uppdraget i din kommun. Om du bor i en stor kommun, som Stockholm, finns det ett flertal jurister som har detta uppdrag. Om du bor i en liten kommun kan du hitta information på kommunens webbplats. Här hittar du exempelvis information om notarius publicus i Söderhamn.

Länsstyrelsen kan ge en notarius publicus uppdraget för en begränsad tid. Uppdraget ges alltid att utöva uppdraget på ett begränsat geografiskt område, exempelvis en kommun. Det är dock tillåtet för den som fått uppdraget att utöva det även utanför det område som har tilldelats.